top of page

Naše současná témata

Jaké nadějné koncepty právě rozvíjíme?

Energetická (r)evoluce
nový koncept vašeho domu

Budoucnost architektury vidíme v nově definovaném rámci udržitelnosti, zdravém vnitřním prostředí a chytrém i úsporném hospodaření s energií a zdroji, zejména s vodou ve všech podobách.

To všechno jsou ale jen výchozí parametry pro individuální architektonické ztvárnění, v němž zohledňujeme především potřeby klientů a jejich estetické nároky tak, abychom spolu s nimi vytvořili ideální, motivující prostředí pro osobní růst a zdravý život.

Uměle vytvořené a přírodní prostředí podle nás nemusí být v žádném případě v protikladech, naopak se mohou vzájemně skvěle doplňovat.

rodinný dům, optimalizmus
Energetická revoluce
cirkularni amsterdam CZ.jpg

Cirkulární Amsterdam; zdroj: Circular Amsterdam. A vision and action agenda for the city and metropolitan area. Amsterdam, 2018

dejte najevo, že jste napřed

Dbáme na chytré znovuvyužití a recyklaci toho, co je dostupné. S výhledem do budoucna se nám jako smysluplné jeví cirkulární hospodářství a cirkulární architektura. Zasazujeme se o možnosti jejího zavedení a šíření do běžné praxe.

V nabídce je řada nových konceptů i ekonomických modelů, které mohou najít uplatnění v různých podmínkách. Vizualizace těchto principů v prostředí vaší firmy nebo prodejny může být skvělou příležitostí, jak zákazníkům vysvětlit celý model a přidanou hodnotu vašich produktů.

Cyrkulární podnikání
společně žít i bydlet

Blízké sousedské bydlení nebo sdílené bydlení může mít spoustu podob a může zahrnovat různě velká společenství od několika lidí, kteří chtějí sdílet společnou domácnost, až po novou osadu nebo vesnici. Postupné vytrácení se blízkých a vstřícných sousedských vztahů, společně s horší finanční dostupností bydlení ve velkých městech vyvolává poptávku po projektech označujících se u nás jako Cohousing, Baugruppe nebo blízké sousedské bydlení a my se jim věnujeme pro jejich významný sociální i ekologický potenciál, pro možnost navrhnout si společně exkluzivní prostory i pro onu finanční výhodnost. Jsme schopni nabídnout celkové vedení projektu po organizační i stavební stránce s velkou mírou participace na všech částech. Připravujeme celorepublikovou seznamku pro všechny zájemce. 

komunitní bydlení, dům s pečovatelskou službou, architektonická studie
Komunita
park u vody, holešovice, vltava, urbanismus, krajinářská architektura
Adaptace obcí
reakce na klimatické změny

Klima planety se mění prokazatelně rychleji než naše sídla a naše krajina. Nedostatek opatření a metodik ze strany státu, stejně jako nedostatek porozumění zdola mají za následek nedostatečnou připravenost většiny obcí a české krajiny pro nadcházející změny.

Prvními příznaky jsou nárůst teploty a výkyvy počasí s narušeným malým i velkým vodním oběhem, usychající lesy a množící se prognózy v dalším prohloubení rizik sucha v blízké budoucnosti.

Snažíme se proto situaci řešit jak na úrovni koncepční – profesní a politické v rámci našich dobrovolných aktivit, tak na úrovni konkrétní v rámci převedení všech nejlepších současných poznatků do praktické roviny a reálných koncepčních dokumentů.

Nabízíme ve spolupráci s dalšími experty, krajinářskými architekty a urbanisty zpracování adaptačně-mitigačních strategií pro obce a zpracování studií proveditelnosti pro plošnou zádrž vody v krajině pomocí přírodních a přírodě blízkých opatření metodou Živá Krajina.

Adaptace obcí
bottom of page